Avtal

Krav/ansvar för bokföring

Att någon förslagsvis kassören scannrar in uppdragen och attesterar

Att detta skickas via e-post till info@foreningstjanst.com

Att förtroendevald revisor finns

Att rambudget bör finnas

Avtal

Att avtal finns i varje enskilt fall underskrivet av behörig firmatecknare

Att avtalet löper 1 år i taget med ömsesidig uppsägning 3 månader före avtalstidens utgång

Att fakturering i enlighet med avtalets kostnader sker halvårsvis i efterskott

Att föreningen ger fullmakt till Föreningstjänst att göra utbetalningar från föreningens konto i bank efter attest från av föreningen godkänd attestant. Detta tecknas i ett separat avtal som tillsänds aktuell bank.
Avtal tecknas efter direktkontakt
 

exempel: Bokföring utan anställda på årsbasis med max. 100 verifikat c:a 2.000:-

Föreningstjänst i Skellefteå organisationsnummer 451013-85991

Tfn. 070-327 58 47 e-post info@foreningstjanst.com

Postadress:
Föreningstjänst c/o Åke Eriksson Seminariegatan 4 931 33 Skellefteå